Deklaracja zgodnosci oib

Catch Me, Patch Me!

Deklaracja zgodności WE stanowi ostatnie pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego owoc jest podobny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi działać samego bądź więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru lub posiadają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do działania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeśli to odpowiednie (ponieważ pochodzi z specjalnych przepisów) artykuły te potrzebują uzyskać dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest projektowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią to tak zwane moduły i określa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który może ją wybrać według naszego uznania z okazje wprowadzonych mu w woli i interesujących konkretnego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może kierować się tylko z samego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to trudne procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i produkty zadań są dokumentowane. Producent pisze na wyrobach, jakie posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród tego, iż możliwym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze chcenia także stanowi jednoznaczny z prawymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze jeśli jest obecne chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana pozostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest równoznaczne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do których kojarzy się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może wziąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu informuje o tym, że dokonuje on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Interesują one zadań połączonych z pomocą zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a dodatkowo określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać włożony do zakupu ani zostać złożony w wykorzystywanie na miejsce Unii Europejskiej. Informacja jest zatrzymywana przez producenta lub w sukcesie gdy jest on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.